Saturday, September 7, 2013

ТУ Габрово, КСТ, задача 7, страница 79

КСТ, Задача (страница 79, задача 7):

Да се създаде програма, която въвежда символен низ. Да се преобразуват буквите му: от малки в големи и от големи в малки. За целта могат да се използват функциите isupper, islower, toupper, tolower от ctype.h

Таблица на съответствията

Наименование
Описание
broiach
Целочислена променлива, използвана за брояч на цикъл
buf(1024)
Буфер за символният низ със големина 1024 байта
p
Указател, нужен за функцията strchr()
tmp
Временна променлива тип «символ» (char)


Source Code на решението на задачата:

/* Author: Nikolay Hristov, 28.08.2013
 * Използвана литература:
 * - NetBSD Library Functions Manual, NetBSD 4.0, December 24, 2004
 * - Програмният език C, второ издание, Brian Kernigham, Dennis Richie,
 * издателство ZeST Pres, 2004 */

#include <stdio.h>
/* strchr() */
#include <string.h>
/* isupper(), islower(), toupper(), tolower() */
#include <ctype.h>

int main(void){

  int broiach;   /* ... */
  char buf[1024];  /* буфер */
  char *p;   /* указател, нужен за функцията strchr() */
  char tmp;  /* временна променлива тип char, нужен за isupper()/islower() */

  printf("Въведете текст за конвертиране: ");
  /* четем от стандартния вход (stdin) символен низ със размер
   * buf в случая 1024 bytes */
  while(fgets(buf, sizeof(buf), stdin)){
    /* Функцията strchr връща указател към търсения от нас символ.
     * Търсим символа 'нов ред' ('\n') и ако не открие такъв - връща NULL.
     * Ако не открие 'нов ред' в низа, това означава, че е въведен
     * низ > размера на буфера buf (в случая 1024 bytes), което означава,
     * че е натиснат Enter след края на буфера (въведени са минимум 
     * 1025 символа. */
    if((p = strchr(buf, '\n')) == NULL){
      printf("Въведен е прекалено дълъг низ.\n");
      return 1;
    }

    /* При откриване на съвпадение с 'нов ред' ('\n'),
     * функцията strchr връща указател към тази част от масива.
     * Задължително терминираме низа с s \0 */
    
    *p = '\0';
    
    /* Отпечатваме орогиналният низ */
    printf("Въведен низ  : %s\n", buf);
    
    /* Инициализираме броячът */
    broiach = 0;

    /* Цикъл, който обхожда целия низ, докато стигне \0 */  
    while(buf[broiach]){
      /* Тък като islower/isupper работят само с char, 
       * обхождаме целия низ символ по символ */
      tmp = buf[broiach];

      /* Ако символа е с малки букви ... */
      if(islower(tmp)){
        /* правим ги на ГОЛЕМИ БУКВИ. */
        buf[broiach] = toupper(buf[broiach]);
      }

      /* Ако символа е с ГОЛЕМИ БУКВИ ... */
      if(isupper(tmp)){
        /* ПРАВИМ ГИ НА малки букви. */
        buf[broiach] = tolower(buf[broiach]);
      }

      /* Отиваме на следващия символ */
      broiach++;
    }

    /* Отпечатваме конвертирания текст */
    printf("Конвертиран низ: %s\n", buf);
    /* Очакваме ново въвеждане */
    printf("Въведете текст за конвертиране: ");
  }
}

No comments: